Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND các cấp.

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai (Khoản 24 Điều 3 Luật đất đai 2013).

Lưu ý: Chỉ những tranh chấp xác định ai là người có quyền sử dụng đất bao gồm cả việc tranh chấp ranh giới giữa các thửa đất mới là tranh chấp đất đai. Việc xác định tranh chấp nào là tranh chấp đất đai quan trọng, vì thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai và tranh chấp liên quan đến đất đai là khác nhau.

1. Thủ tục hòa giải:

Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. Nếu các bên tranh chấp không tự hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Ủy ban nhân dân cấp xã hòa giải khi có đơn yêu cầu của một trong các bên là thủ bắt buộc. Theo quy định tại Điều 200 và Điều 202 Luật Đất đai năm 2013.

Thành phần Hội đồng hòa giải:

+ Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã là Chủ tịch Hội Đồng.

+ Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn, ấp đối với khu vực nông thôn.

+ Tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thông, ấp đối với khu vực nông thôn.

+ Đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó.

+ Cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn.

Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có măt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ 2 thì việc hòa giải không thành và kết thúc giai đoạn hòa giải.

- Nếu hòa giải thành (kết thúc tranh chấp đất đai).

+ Nếu có thay đổi hiện trạng về đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân.

+ Thời gian hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã: Không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

- Nếu hòa giải không thành.

+ Trong trường hợp tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết.

+ Trong trường hợp tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai thì đương sự chỉ lựa chọn 1 trong 2 hình thức giải quyết.

Thứ nhất, Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

Thứ hai, Khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định Luật tố tụng dân sự.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh.

Căn cứ tại Điều 89 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh:

- Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết.

- Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai nếu cần thiết và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm:

+ Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

+ Biên ban hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc vơí các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành; biển bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;

+ Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kì liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;

+ Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

Chủ tịch Ủy ban nhân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh:

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Địa điểm : Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh giao cơ quan tham mưu giải quyết.

- Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ:

+ Thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai nếu cần thiết

+ Hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành quyết định giải quyết tranh chấp.

Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh ban hành kết quả giải quyết

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh ban hành quyết định quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải, gửi cho các bên tranh chấp

- Nếu đồng ý kết quả giải quyết tranh chấp thì kết thúc tranh chấp.

- Không đồng ý kết qủa giải quyết thì:

+ Khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp).

+ Khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường (nếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉn ban hành quyết định giải quyết tranh chấp).

Hoặc

+ Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính (khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính hoặc hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh).

- Thời hạn giải quyết:

+ Không quá 45 ngày ở cấp huyện.

+ Không quá 60 ngày ở cấp tỉnh.

+ Tăng thêm 10 ngày nếu tranh chấp xảy ra tại các xã miền núi, hải dảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

3. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường.

Bước 1: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hồ sơ giải quyết bao gồm:

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

Biên bản làm việc với các bên tranh chấp, với các tổ chức, cá nhân có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp, hồ sơ, tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương;

Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

Bước 2: Sau khi nhận đơn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công đơn vị chức năng tham mưu giải quyết. Đơn vị được phân công giải quyết tiến hành thu thập, nghiên cứu hồ sơ; tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp. Hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

Hãng Luật Anh Bằng trân trọng được gửi tới Quý Khách hàng, Quý Thân chủ, Quý Bạn đọc quan tâm tham khảo*. Nếu Quý vị có vấn đề pháp lý bận tâm về tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế; khiếu nại, khởi kiện hành chính về lĩnh vực đất đai…xin mời liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, trợ giúp kịp thời. Đường dây nóng tư vấn, trợ giúp pháp luật về tranh chấp đất đai, nhà ở toàn quốc 24/7: 0913 092 912 - 0982 692 912.

Trân trọng.

〉〉 HÃNG LUẬT ANH BẰNG | Luật sư tư vấn | Dân sự | Đất đai | HNGĐ | Lao động | Hành chính | Kinh doanh thương mại | Hình sự | Tranh tụng 

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007 | VPGD: P. 905, Tòa nhà CT 4.5, ngõ 6, Phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * E : luatsuanhbang@gmail.com | HotlineGĐ: 0913 092 912 - 0982 69 29 12 Luật sư Minh Bằng | Web: hangluatanhbang.vn

Share

Đường dây tư vấn nóng của HÃNG LUẬT ANH BẰNG

0913. 092. 912 - 0982 69 29 12
0243. 7.675.594 - 0243. 7. 673.930
luatsuanhbang@gmail.com
P.905, tầng 9 tòa nhà CT4.5, Ngõ 6, phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam