Hãng Luật Anh Bằng. Những điểm mới của Luật Đầu tư 2020.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2020.

Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014.  Luật Đầu tư đã chính thức được sửa đổi với nhiều điểm mới nhằm phù hợp với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút sự đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, trong đó có những điểm mới nổi bật sau:

1. Về ngành, nghề kinh doanh.

Thứ nhất: “Kinh doanh dịch vụ đòi nợ” trở thành Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Luật Đầu tư 2020, có 8 ngành nghề cấm hoạt động đầu tư kinh doanh. Trong đó, kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị loại khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và chính thức được chuyển vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Thứ hai: Bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và bổ sung thêm một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được áp dụng theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014, bao gồm 243 ngành, nghề. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình phát triển của nền kinh tế, mở cửa thị trường thu hút sự đầu tư của các nhà đầu tư nên Luật đầu tư 2020 đã cắt giảm số lượng ngành, nghề kinh doanh có điều kiện xuống còn 227 ngành nghề.

Một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nay đã được bãi bỏ như: Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại; Nhượng quyền thương mại; Kinh doanh dịch vụ Logistic; Kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển; Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản...

Đồng thời Luật Đầu tư cũng bổ sung thêm một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như: Chế biến, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo, trưng bày, cất giữ mẫu vật của các loài thực vật, động vật thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm;  Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt); Kinh doanh dịch vụ kiến trúc; Đăng kiểm tàu cá...

Ba là: Luật đầu tư 2020 cũng sửa đổi một số quy định về ngành nghề kinh doanh như: Môi giới bảo hiểm thành Môi giới “bảo hiểm, hoạt động phụ trợ” bảo hiểm; Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” thành Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền; Kinh doanh vận tải biển... và một số sửa đổi chi tiết ở các ngành, nghề khác.

Ảnh minh họa: Nguồn internet

2. Về ưu đãi đầu tư.

Một là: Về ngành nghề ưu đãi đầu tư.

Điều 16 Luật Đầu tư 2020 có những bổ sung mới như sau: Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, giáo dục đại học, sản xuất trang thiết bị y tế, sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.

Hai là: Bổ sung về hình thức, đối tượng ưu đãi đầu tư.

Về hình thức ưu đãi đầu tư:

Luật Đầu tư  2020 đã quy định theo hướng mở hơn về Luật áp dụng đối với các hình thức ưu đãi, theo đó “miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp”. Ngoài ra, có bổ sung thêm hình thức ưu đãi đầu tư là khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Về đối tượng ưu đãi đầu tư:

Luật Đầu tư năm 2020 quy định đã có sự rõ ràng, chi tiết hơn về đối tượng được hưởng ưu đãi. Từ đó chính sách ưu đãi đầu tư được hiệu quả hơn khi xác định được đối tượng hưởng phù hợp, xứng đáng, cụ thể như sau:

- Bổ sung thêm tiêu chí có có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động  đối với đối tượng là Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư (Điểm c khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư 2020).

- Bổ sung thêm các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật (Điểm d Khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư 2020);

+ Dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (Điểm đ khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư 2020);

+ Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển (Điểm e khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư 2020);

+ Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điểm g khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư 2020).

Bổ sung thêm dự án đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư 2020 là Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đồng thời Luật Đầu tư năm 2020 còn quy định thêm tại khoản 6, khoản 7 Điều 15 Luật đầu tư 2020.

  - Ưu đãi đầu tư được áp dụng có thời hạn và trên cơ sở kết quả thực hiện dự án của nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật trong thời gian hưởng ưu đãi đầu tư.

 - Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau, bao gồm cả ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 20 của Luật Đầu tư năm 2020 thì được áp dụng mức ưu đãi đầu tư cao nhất.

Bổ sung thêm quy định Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt.

Đây là điểm mới nổi bật về ưu đãi đầu tư của Luật Đầu tư năm 2020 nhằm tạo ra những chính sách đủ sức hấp dẫn, kịp thời thu hút dòng vốn FDI đang dịch chuyển nhanh chóng trong bối cảnh hiện nay. Theo đó ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt được quy định như sau:

Chính phủ quyết định việc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội.

1. Đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai.

3. Hỗ trợ đầu tư đặc biệt được thực hiện theo các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này.

4. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại Điều này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc QĐ chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

b) Dự án đầu tư quy định tại khoản 5 Điều 15 của Luật này.

Chính phủ trình Quốc hội quyết định áp dụng các ưu đãi đầu tư khác với ưu đãi đầu tư được quy định tại Luật này và các luật khác trong trường hợp cần khuyến khích phát triển một dự án đầu tư đặc biệt quan trọng hoặc đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”

3. Về đảm bảo thực hiện dự án đầu tư.

Bổ sung thêm phương thức mới trong việc đảm bảo thực hiện dự án đầu tư là: “hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất” ( Khoản 1 Điều 43 Luật đầu tư 2020).

Đồng thời theo Luật đầu tư 2020 thì chỉ còn 04 trường hợp Nhà đầu tư không phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Khoản 1 Điều 43 Luật đầu tư 2020). Do đó trường hợp Nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế thì phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

HÃNG LUẬT ANH BẰNG.Since 2007 - Chúng tôi, hãng luật nhiều năm hoạt động chuyên tư vấn, cung ứng các dịch vụ về Doanh nghiệp, Đầu tư, Đăng ký kinh doanh, Giấy phép với đội ngũ Luật sư, chuyên gia nhiều kinh nghiệm lâu năm hành nghề. Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp tối ưu, triệt để và dịch vụ trách nhiệm, tận tâm, đẳng cấp và hoàn hảo cho Quý khách hàng. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, sử dụng các dịch vụ về Doanh nghiệp, Đầu tư, Đăng ký kinh doanh, Giấy phép...xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo: Điện thoại: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 (HC); Hotline 24/7: 0982 69 29 12 - GĐ Ls Bằng * Tư vấn đầu tư" 0987 655 707 - Ls Hoàn.

Trân trọng.

〉〉 Hãng Luật Anh Bằng | Doanh nghiệp | Đầu tư | Giấy phép | Sở hữu trí tuệ | Hợp đồng | Lao động | Thuế | Bảo hiểm xã hội....

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007 | VPGD: P. 905, Tòa nhà CT 4.5, Ngõ 6, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam | Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459 | Email: luatsuanhbang@gmail.com * Web: hangluatanhbang.vn | Hotline GĐ: 0913 092 912 - 0982 69 29 12 Luật sư Minh Bằng

Share

Đường dây tư vấn nóng của HÃNG LUẬT ANH BẰNG

0913. 092. 912 - 0982 69 29 12
0243. 7.675.594 - 0243. 7. 673.930
luatsuanhbang@gmail.com
P.905, tầng 9 tòa nhà CT4.5, Ngõ 6, phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0913092912